ПРО ІНСТИТУТ
 
 • ПРО ІНСТИТУТ

  • СТРУКТУРА

  • ВЧЕНА РАДА

  • ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ

 • НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • АСПІРАНТУРА

 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 
ДОСЛІДЖЕННЯ
ФАХІВЦІВ
 
 • НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

 • КНИГИ

 • ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ

 • КОНФЕРЕНЦІЇ

 • АНАЛІЗ І ПРОГНОЗИ

 • АРХІВ

 
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
 
 

Відділ міжнародних валютно-фінансових відносин – завідувач відділу, керівник наукової теми та напрямку „Динаміка міжнародних валютно-фінансових відносин в контексті запобігання економічних криз”, відомий український економіст, д. е. н., проф. Плотніков О. В.

Відділ є єдиним структурним підрозділом в системі Національної академії наук України, який займається вивченням світових процесів в сфері валютно-фінансових відносин та пошуком шляхів використання світового досвіду в умовах України.

Дослідження відділу охоплюють вивчення динаміки міжнародних валютно-фінансових відносин в системі світогосподарського розвитку, циклічності змін у міжнародних валютно-фінансових відносинах. Аналіз сучасних тенденцій світового руху капіталу. Вивчення сучасних тенденцій розвитку інституційних механізмів регулювання світової валютно-фінансової системи. Вивчення характеристики і тенденцій розвитку ринку муніципальних облігаційних позик в країнах Європи. Характеристика відносин України з міжнародними фінансовими організаціями та інституціями.
Глобальні та регіональні особливості формування та функціонування міжнародних валютно-фінансових інституцій. Світовий валютний ринок та особливості його розвитку. Дослідження питань податкового регулювання в системі міжнародних валютно-фінансових відносин. Аналіз структури і динаміки розвитку ринку зовнішніх запозичень в європейських країнах. Визначення перспектив і напрямів розвитку зовнішнього кредитного ринку в Україні (європозики держави, комерційних банків, корпорацій, органів місцевої влади).
Дослідження впливів світової валютно-фінансової системи на фінансово-економічний стан України та країн СНД. Аналіз бюджетної політики в країнах з ринкової економікою. Дослідження розвитку основних центрів світового валютного-фінансового розвитку України. Аналіз структури, особливостей і тенденцій розвитку ринку банківських кредитів в країнах Європи. Дослідження розвитку грошово-кредитного та валютно-фінансового впливу на динаміку міжнародних валютно-фінансових відносин. Аналіз розвитку фінансових ринків в глобальному та національному контексті.

У відділі працюють 3 доктора економічних наук, професори 6 кандидатів економічних наук та 2 наукових співробітники.

1. Плотніков Олексій Віталійович - завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин. Доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010).

Відомий український економіст, який має міжнародне визнання. Фахівець з світового господарства і міжнародних економічних відносин, макроекономіки, міжнародних валютно-фінансових відносин.

В Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України працює з 1992 року, в тому числі на посаді завідувача відділу міжнародних валютно-фінансових відносин з 1994 року.

Автор біля 160 наукових праць, в тому числі таких резонансних робіт як: "Ultima ratio економічних реформ" (2003), "Фінансовий менеджмент в транснаціональних корпораціях" (2004, 2011), "Міжнародні економічні відносини" (2005, співав.), "Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України" (2009, співав.), "Мировая экономика: глобальный финансовый кризис" (2010, співав.), численних газетних публікацій та регулярних виступів в засобах масової інформації.

Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

2. Сльозко Олена Олександрівна - учений секретар відділу міжнародних валютно-фінансових відносин, провідний науковий співробітник відділу. Кандидат економічних наук (1997), старший науковий співробітник (2002).

Фахівець з світового господарства і міжнародних економічних відносин, макроекономіки, міжнародних валютно-фінансових відносин.

В Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України працює з 1994 року, в тому числі на посаді провідного наукового співробітника відділу міжнародних валютно-фінансових відносин з 2002 року.

Володар нагороди Ватикану за встановлення наукових та культурних зв'язків між Італією та Україною (2007).

Автор біля 115 наукових праць, в тому числі таких робіт як:
Співавтор 2 колективних монографій:
- Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів. Монографія / [О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, О.М. Мельнік, Л.В. Саакадзе, Т.О. Панфілова та ін.] - К.: ІСЕМВ НАН України, LAT&K, 2011
- Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку / О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, Т.О. Панфілова // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь, розділ 3. [ за заг. ред.. В.М. Гейця] - К. : НВЦ НБУВ, 2009.
4 монографій у співавторстві, а також 3 навчальних посібників у співавторстві.

Автор чисельних газетних та журнальних публікацій , інтернет -ресурсах та виступів в засобах масової інформації.

Володіє англійською, литовською, таджикською мовами.
3. Панфілова Тамара Олександрівна - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Працює в Інституті з 1992 року,з 2007 р. - на посаді старшого наукового співробітника у відділі міжнародних валютно-фінансових відносин, здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами. Сфера наукових інтересів: емпіричні закономірності та тенденції розвитку світового господарства, передусім щодо міжнародної торгівлі, інтеграційних процесів, розвитку регіонів тощо, а також зовнішньоекономічні відносини України та їх вплив на макроекономічну ситуацію.

Основні творчі здобутки:
Співавтор 2 колективних монографій:
- Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів. Монографія / [О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, О.М. Мельнік, Л.В. Саакадзе, Т.О. Панфілова та ін.] - К.: ІСЕМВ НАН України, LAT&K, 2011. - 214 с. (особисто автору належать: п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 3.2, наукове редагування).
- Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку / О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, Т.О. Панфілова // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь, розділ 3. [ за заг. ред.. В.М. Гейця] - К. : НВЦ НБУВ, 2009. - С. 317-345.

Має 7 публікації у фахових виданнях та 3 у закордонних за останні 3 роки , 2 публікації тези виступів на конференціях.
4. Саакадзе Леван Валер'янович - провідний науковий співробітник наукового відділу міжнародних валютно-фінансових відносин.

Кандидат економічних наук (1996 р.) за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. Старший науковий співробітник (2002 р.) за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

В Інституті з 1992 року.

Основні напрямі наукових досліджень: світове господарство і міжнародні економічні відносини, міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини, міжнародні фінансові інституції, соціально-економічний та валютно-фінансові проблеми розвитку країн Південного Кавказу (Грузія, Вірменія, Азербайджан).

Автор понад 70 наукових публікацій. Учасник багатьох міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів.

Володіє грузинською (рідна), російською, українською, англійською, турецькою мовами.
5. Степанюк Всеволод Володимирович - науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин.

Фахівець з світового господарства і міжнародних економічних відносин, макроекономіки, міжнародних валютно-фінансових відносин.

В Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України працює з 1993 року, в тому числі на посаді завідувача відділу міжнародних валютно-фінансових відносин з 1993 року.

Автор багатьох наукових праць , численних газетних публікацій та регулярних виступів в засобах масової інформації.

Володіє іноземними мовами.
6. Софіщенко Ірина Ярославівна - старший науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин ІСЕМВ НАН України.

Співробітничає з Інститутом світової економіки і міжнародних відносин з 1993 р.

Захистила дисертацію на тему "Роль венчурного капіталу у стимулюванні інноваційних процесів (на досвіді США)" у 1993 р. на ступінь кандидата економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автор 65 наукових робіт, навчальних посібників та підручників.

Брала участь у роботі 30 міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, семінарів, круглих столів.

Працює над плановою темою відділу: "Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи та наслідки для світової економіки ". В рамках виконання планової теми відділу досліджує проблему формування фінансової стратегії країни за умов адаптації до системних трансформацій світових фінансів в посткризовий період.
7. Рубцова Марина Юріївна - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

З 1991 року працює в Інституті світової економіки і міжнародних відносин. У 1999 році захистила дисертацію "Національні особливості залучення іноземного капіталу до економіки України" на ступінь канд. екон. наук. У 2003 році отримала звання старшого наукового співробітника. З 2001 - по т.ч. старший науковий співробітник.

Основними напрямами наукової діяльності є дослідження проблем менеджменту транснаціональних корпорацій, макроекономічних аспектів трансформації світового фінансового ринку, соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються.

Основні праці: автор понад 60 наукових публікацій, 4 монографій у співавторстві, а також 3 навчальних посібників у співавторстві.
8. Курило Олена Володимирівна - старший науковий співробітник відділу міжнародинх валютно-фінансових відносин ІСЕМВ НАН України, кандидат економічних наук ( 1990 р.; спеціальність 08.04.01- фінанси, грошовий обіг і кредит ) , ст. науковий співробітник відділу ( 2003 р.; спеціальність - 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини ); автор 80 наукових робіт загальним обсягом біля 36 д.а. Прийняла участь в роботі 65 міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, семінарів, круглих столів.

Працює над плановою темою відділу : "Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи та наслідки для світової економіки ". В рамках виконання планової тематики досліджує проблему трансформації світової фінансової системи в посткризовий період.

Здійснює керівництво дипломними та курсовими проектами студентів V курсу Київського Національного Економічного Університету ім. Вадима Гетьмана, Інституту Міжнародних Відносин КНУ ім.Тараса Шевченко, Національного Авіаційного Університету.
9. Хвалінський Станіслав Олександрович - науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин ІСЕМВ НАН України, кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.02. - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Розробляє наукову тематику у сфері функціонування механізмів та інструментів фінансової антикризової політики зарубіжних країн і України, а також у сфері функціонування банківських систем відкритих економік.

Має 24 опубліковані праці обсягом біля 10 ум.друк.арк., в т.ч. 2 монографії (у співавторстві).

Прийняв участь в роботі 13-ти науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів.ВІДДІЛ АЗІЇ І АФРИКИ


УЖГОРОДСЬКИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ВІДДІЛ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ВІДДІЛ ГЛОБАЛЬНИХ СИСТЕМ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ


ВІДДІЛ ГЛОБАЛІСТИКИ, ГЕОПОЛІТИКИ ТА ГЕОЕКОНОМІКИ

ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН


 
Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ. Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ.
META - Украина. Украинская поисковая система Украинский портАл Rambler's Top100