ПРО ІНСТИТУТ
 
 • ПРО ІНСТИТУТ

  • СТРУКТУРА

  • ВЧЕНА РАДА

  • ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ

 • НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • АСПІРАНТУРА

 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 
ДОСЛІДЖЕННЯ
ФАХІВЦІВ
 
 • НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

 • КНИГИ

 • ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ

 • КОНФЕРЕНЦІЇ

 • АНАЛІЗ І ПРОГНОЗИ

 • АРХІВ

 
ВІДДІЛ ГЛОБАЛЬНИХ СИСТЕМ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
 
 


Відділ глобальних систем сучасної цивілізації. Завідувач відділу - видатний український економіст, академік НАН України Пахомов Ю.М.

увеличить
Дослідницькі зусилля провідних фахівців цього структурного підрозділу Інституту як і основні творчі здобутки зосереджені в галузі цивілізаційних досліджень.

Творчим колективом зроблено визначний внесок в розвиток великої суспільствознавчої традиції історико-культурного бачення міжнародних відносин, таким чином, опираючись на Традицію, науковці відділу торують шлях розуміння Сучасності. Важливими є також здобутки фахівців відділу в галузі макроекономічних досліджень світового господарства і глобальних процесів.
1. Пахомов Юрій Миколайович - академік Національної академії наук України (1988), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002).
1992 р. академік Ю. М. Пахомов очолює Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, де заснував і очолив відділ, що займається дослідженням глобальних проблем сучасної цивілізації.

Академік Ю. М. Пахомов є засновником ряду наукових шкіл та напрямів у галузі економіки, соціології, глобалістики, які визнані науковими колами в Україні та за її межами. Ним зроблено вагомий внесок у визначення метаісторичних принципів аналізу. Він є автором теорій порівняльного соцекогенезу, конкурентної міжцивілізаційної регуляції, моделі економіки конкурентного типу, збудованої на базі ринкової трансформації центрально-керованого господарства, основи якої сформулював ще наприкінці 70-х років, концепції типології світових ринкових моделей та її використання в процесах реформування економіки України.
Юрій Миколайович є автором понад 350 наукових праць, зокрема 32 монографій. Під його керівництвом захищено 18 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій. Наукову роботу він поєднує з активною викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах.

Академік Ю. М. Пахомов є також активним громадським діячем: був членом Держекономради Кабінету Міністрів України, радником Президента України, радником Прем'єр-міністра України, президентом Академії підприємництва і менеджменту, дійсним членом Академій економічних наук та екології.
Біографічні дані академіка Ю. М. Пахомова включено до міжнародних довідників. Ю. М. Пахомов - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), премії НАН України імені М. І. Туган-Барановського (2000), Заслужений працівник вищої освіти України (1989).
Має державні нагороди: ордени "Дружби народів" (1988), "Знак пошани" (1982), орден "За заслуги" III ст. (1998).
Основні праці:
1. Антологія творчих досягнень. Вип. 2 / Ред.: Ю.М. Пахомов; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. - К., 2005. - 406 с. - укp.
Проаналізовано особливості синтезу локального й універсального вимірів соціального буття в процесі становлення постіндустріальної цивілізаційної парадигми. Висвітлено вплив європейських економічних інтеграційних процесів на економіку України. Розглянуто питання інституціоналізації соціальних змін за умов глобалізації. Розкрито інституційні засади інноваційної економіки. Визначено тенденції формування науково-технічного середовища в контексті світових інтеграційних процесів, глобалізаційні, регіональні та цивілізаційні фактори міжнародно-економічних відносин.
2. Антологія творчих досягнень. Вип. 3 / Ред.: Ю.М. Пахомов; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. - К., 2007. - 362 с. - укp.
Проаналізовано проблеми глобального розвитку та пріоритети соціально-економічного прогресу країн, що розвиваються, ЄС як перспективну модель геополітичного союзу неоцивілізаційного типу. Розкрито фундаментальну сутність сучасного глобалізаційного процесу. Визначено імперативи глобального менеджменту, інституційні імперативи сучасної інформатизації та глобальної конкуренції. Розглянуто питання формування системи взаємодії міжнародних фінансових інститутів та трансформації корпоративної фінансової діяльності за умов глобалізації.
Індекс рубрикатора НБУВ: У5я54
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж73235
3. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів / Ю. Пахомов // Економіка України. - 2008. - N 4. - С. 4-14. - укp.
Висвітлено цивілізаційні аспекти і наслідки змін планетарного масштабу, пов'язані зі зміною світових лідерів. У зв'язку з цими "тектонічними" зрушеннями позначено тенденції, що свідчать про ренесанс, насамперед азіатських цінностей, і про згортання у світовому масштабі праволіберальної реформаторської практики, яка (через реформи МВФ) завдала непоправного удару по економіці та соціальній сфері України.
4. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : Моногр.: У 6 т. Т. 6. Підвищення ефективності боргової політики держави / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. Пахомов, І.В. Бураковський, Т.П. Вахненко, С.С. Гасанов, Т.І. Єфименко, І.В. Клименко, В.П. Козловський; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. - К., 2004. - 347 с. - ISBN 966-7675-20-3 . - укp.
Розглянуто питання формування та реалізації державної політики щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень, підвищення ефективності управління державним боргом. Висвітлено проблеми оптимізації внутрішніх та зовнішніх боргових зобов'язань за умов економічного зростання національної економіки. Наведено рекомендації щодо оптимізації внутрішніх та зовнішніх боргових зобов'язань, вдосконалення економічної політики України та розвитку діяльності органів державної влади і управління.
5. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / М.З. Згуровський, Ю.М. Пахомов, А.С. Філіпенко, В.Г. Андрійчук, І.К. Бистряков, В.С. Будкін, І.В. Бураковський, В.В. Величко, В.Я. Голюк, О.І. Дікарєв. - К.: Акад., 2010. - 323 с. - (Монограф). - ISBN 978-966-580-322-5. - ISBN 978-966-580-321-8. - укp.
Розкрито теоретичні основи аналізу геополітичних сценаріїв розвитку, концептуальні засади сценарного аналізу, метасистемні особливості формування геоекономічного простору розвитку. Визначено геоекономічні виміри світової фінансової кризи, економічні виміри глобальних енергетичних ресурсів, ресурсну складову перспективних геоекономічних позицій пострадянських країн. Висвітлено актуальні геополітичні перспективи економіки США, зони вільної торгівлі ЄС, геоекономіку Китаю, економічний потенціал Японії, трансформаційні зрушення в економіці Росії. Проаналізовано стратегічні напрями реалізації національних економічних інтересів, розкрито геоекономічний аспект енергетичної безпеки України, економічні й інституційні пріоритети України за умов кризи та в посткризовий період.
6. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук'яненко, М.О. Гончаренко, В.А. Зленко, О.В. Зернецька, А.І. Кудряченко, Ю.М. Мацейко, В.Є. Новицький, Ю.М. Пахомов; Ред.: О.Г. Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2001. - 734 с. - ISBN 966-574-228-0. - укp.
На підставі теоретичних досліджень останніх років, проведених, зокрема, в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України, а також у Міжнародному Інституті глобалістики, розкрито сучасні парадигми глобалістики. Висвітлено особливу роль і місце глобалізації як суті та ідеології розвитку у період нової інформаційної ери. Описано природу, основні закономірності та закони глобалізації, а також глобальної інтеграції. Вперше в Україні сформовано теоретичні засади глобалістики та глобалізації розвитку. Суттєво доповнено та розвинуто теорію міжнародної економічної інтеграції. Запропоновано новий підхід до теоретичного та практичного аналізу процесів інтернаціоналізації виробництва, його глобалізації та інтеграції. Зроблено критичну оцінку сучасних міжнародних трансформаційних стратегій та стратегій глобального розвитку. Розкрито їх експансіоністську суть, негативні наслідки і загрозу силової глобалізації та інтеграції, особливо для країн перехідного періоду. Підкреслено об'єктивний характер глобальної інтеграції розвитку.
7. Глобальний конкурентний простір : моногр. / О.Г. Білорус, Ю.М. Пахомов, І.Ю. Гузенко, О.К. Скаленко, О.В. Гаврилюк; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. асоц. "Україна - Рим. клуб", Міжнар. ін-т глобалістики. - К., 2007. - 680 с. - Тит. арк. парал. укр., рос., англ. мовами. - Бібліогр.: с. 646-677. - ISBN 978-966-483-008-6. - укp.
Висвітлено сучасні проблеми міжнародної та глобальної економічної, екологічної та комунікаційної конкурентоспроможності. На підставі фундаментальних досліджень теорії та політичної економії глобалізму та глобалізації, системних і структурних трансформацій світової економіки розкрито головні передумови, чинники та стратегії конкурентного розвитку національних і світової економіки за умов постіндустріалізму та глобалізму. Доведено, що конкурентний тоталітаризм сучасних глобальних транснаціональних корпорацій став зростаючою та головною загрозою безпеці соціально-економічного розвитку в XXI ст. Особливу увагу приділено процесам структурної модернізації й інституційної трасформації економіки України як головної передумови її конкурентоспроможного якісного зростання.
8. Глобальні тектонічні зрушення: виклики та відгуки : Матеріали Міжвід. наук.-теор. конф., 22 груд. 2005 р. / Ред.: Ю.М. Пахомов; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2005. - 152 с. - ISBN 966-02-4009-0. - укp.
Рассмотрены глобальные цивилизационные сдвиги современности и духовные основания Запада и Востока. Изложены вопросы рождения и перспектив "Новой Азии", становления новой мировоззренческой парадигмы на этапе посткапиталистического стадиального сдвига. Раскрыта сущность понятия духовности в антропологическом измерении. Проведен философско-аксиологический анализ глобализации экономических процессов.
9. Глобальное конкурентное пространство : монография / О.Г. Белорус, Ю.М. Пахомов, И.Ю. Гузенко, А.К. Скаленко, О.В. Гаврилюк; ГВУЗ "Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана", Ин-т мировой экономики и междунар. отношений НАН Украины, Междунар. ассоц. "Украина - Рим. клуб ". Междунар. ин-т глобалистики. - К.: КНЕУ, 2008. - 720 c. - Библиогр.: с. 691-717. - ISBN 978-966-483-109-0. - рус.
Освещена одна из самых актуальных современных проблем - международной и глобальной экономической, экологической и коммуникационной конкурентоспособности. На основе многолетних фундаментальных исследований теории и политической экономии глобализма и глобализации, системных и структурных трансформаций мировой экономики раскрыты главные предпосылки, факторы и стратегии конкурентного развития национальных и мировой экономики в условиях постиндустриализма и глобализма. Показано, что конкурентный тоталитаризм современных глобальных транснациональных корпораций стал растущей и главной угрозой безопасности социально-экономического развития в ХХІ в. Рассмотрены процессы структурной модернизации и институционной трансформации экономики Украины как главная предпосылка ее конкурентоспособного качественного роста.
10. Дослідження світової політики : зб. наук. пр. Вип. 47 / Ред.: Ю.М. Пахомов; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. - К., 2009. - 246 с. - укp.
Наведено результати наукових досліджень, а також матеріали міжнародних конференцій провідних науковців і молодих учених Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, присвячені актуальним проблемам світової політики та глобального розвитку. Розглянуто питання становлення ліберальної демократії в міжнародній регіональній системі Східної Європи, розширення НАТО та публічної інтерпретації проблем європейської безпеки. Проаналізовано європейську політику сусідства в контексті національних інтересів України. Висвітлено тенденції розвитку європейського інформаційного ринку, цивілізований лобізм в Європі. Визначено кризи політичних комунікацій у процесі трансформації наддержавних структур. Розкрито культурно-цивілізаційні передумови розвитку тероризму в контексті глобалізації та інформатизації суспільства.
11. Международные стратегии экономического развития : учеб. для экон. фак. и экон. вузов Украины / Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогон, Ю.Н. Пахомов, А.С. Филипенко, В.В. Христиановский; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко, Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана, Донец. нац. ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2007. - 395 c. - Библиогр.: с. 382-385. - ISBN 978-966-639-327-5. - рус.
Рассмотрены вопросы формирования стратегий экономического развития в условиях глобализации мирохозяйственных процессов. Основное внимание уделено макрорегуляторам экономического развития, современным эффективным микроэкономическим стратегиям. Освещены проблемы достижения оптимальной открытости экономики в государствах, осуществляющих рыночные трансформации. Проанализировано взаимодействие Украины с отдельными международными институтами. Раскрыта природа цивилизационных изменений и определена их связь с глобальными экономическими процессами.
12. Международные стратегии экономического развития : Учеб. пособ. для экон. фак. и экон. вузов Украины / Ю.Н. Пахомов, А.С. Филипенко, Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогон, С.В. Громенкова; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко, Киев. нац. экон. ун-т, Донец. нац. ун-т. - К.; Донецк: ДНУ, 2001. - 239 с.: рис. - Библиогр.: с. 234-237. - ISBN 966-639-046-9. - рус.
Раскрыты вопросы формирования стратегий экономического развития в условиях глобализации микрохозяйственных процессов. Рассмотрены основные макрорегуляторы экономического развития, современные эффективные микроэкономические стратегии. Обсуждены проблемы достижения оптимальной открытости экономики в государствах, осуществляющих рыночные трансформации. Освещено содержание понятия глобализации, проанализированы ее основные этапы и определены формы.
13. Международные стратегии экономического развития : Учеб. пособие / Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогон, Ю.Н. Пахомов, А.С. Филипенко, С.В. Громенкова. - К.: Знання, 2007. - 463 с. - (Высш. образование XXI века). - Библиогр.: 64 назв. - ISBN 966-346-212-4. - рус.
Освещены вопросы формирования стратегий экономического развития в условиях глобализации мировых хозяйственных процессов. Рассмотрены основные макрорегуляторы экономического развития, современные эффективные макроэкономические стратегии. Проанализированы опыт, проблемы и результаты промышленной политики Европейского Союза, особенности процесса постсоциалистической трансформации в странах Центральной и Восточной Европы.
14. Международные стратегии экономического развития : учебник / Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогон, Ю.Н. Пахомов, А.С. Филипенко, М.Ю. Пивоносов; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченка, Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана, Донец. нац. ун-т. - 2-е изд., доп. и исправл. - Донецк, 2008. - 449 с. - Библиогр.: 93 назв. - ISBN 978-966-639-377-0. - рус.
Освещены вопросы формирования стратегий экономического развития в условиях глобализации мировых хозяйственных процессов. Рассмотрены основные макрорегуляторы экономического развития, современные эффективные микроэкономические стратегии. Значительное внимание уделено проблемам достижения оптимальной открытости экономики в государствах, осуществляющих рыночные трансформации. Проанализированы особенности процесса постсоциалистической трансформации в странах Центральной и Восточной Европы. Описаны международные механизмы регулирования мировой экономики, формы развития экономической глобализации. Определены направления стратегии экономического и социального развития Украины.
15. Міжнародні стратегії економічного розвитку : підручник / Ю.В. Макогон, Д.Г. Лук'яненко, Ю.М. Пахомов, М.Ю. Пивоносов, А.С. Філіпенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана, Донец. нац. ун-т. - 3-тє вид., доповн. й виправл. - К.: Освіта України, 2009. - 420 с. - ISBN 978-966-188-102-9. - укp.
Розкрито питання формування стратегій економічного розвитку за умов глобалізації світогосподарських процесів. Розглянуто основні макрорегулятори економічного розвитку. Охарактеризовано сучасні ефективні мікроекономічні стратегії. Увагу приділено проблемам досягнення оптимальної відкритості економіки в державах, що здійснюють ринкові трансформації.
16. Проблемы взаимодействия и взаимодополнения Украины и России в контексте мирового опыта / Ю.М. Пахомов // Економіка і прогнозування. - 2003. - N 4. - С. 22-37. - рус.
Наведено текст виступу академіка НАН України Ю. М. Пахомова, в якому відображено погляди щодо можливостей взаємної інтеграції економіки України та Росії з урахуванням світового досвіду та посилення процесів глобалізації.
17. Проекция данных ежегодных опросов населения на реалии украинского общества / Ю. Пахомов // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. - 2008. - N 1/2. - С. 74-79. - рус.
Ключ. слова: исследование социологическое, население Украины, общество украинское
18. Пути и перепутья современной цивилизации / Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко; НАН Украины. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - К., 1998. - 432 с. - ISBN 966-95458-0-3. - рус.
На широком социокультурном и политэкономическом материале рассматриваются проблемы формирования, структуры и современного кризисного состояния мировой цивилизации. Анализируются противоречия развития современного человечества и рассматриваются варианты преодоления встающих перед ним трудностей. Показывается возрастающая роль духовно-личностного измерения исторического процесса в нашу переходную эпоху. В таком глобальном контексте анализируются парадоксальные проблемы, вставшие перед Украиной и другими постсоветскими государствами на рубеже тысячелетий.
19. Ринкові трансформації в Україні у контексті світового досвіду / Ю. Пахомов // Вісн. НАН України. - 2001. - N 3. - С. 11-14. - укp.
20. Цивилизационная структура современного мира : в 3 т. Т. 3. Цивилизации Востока в условиях глобализации; Кн. 1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации / Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Д.О. Варнавский, Л.С. Васильев, Н.И. Вергелес; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений НАН Украины. - К.: Наук. думка, 2008. - 544 с. - (Проект "Наук. кн."). - ISBN 978-966-00-0717-8. - рус.
Проанализирована цивилизационная структура современного мира и ее трансформации в условиях глобализации. Приведены результаты исследований глубинных преобразований, протекающих в цивилизациях Востока, в частности, Мусульманско-Афразийской, Индийско-Южноазиатской, Китайско-Восточноазиатской и Японско-Дальневосточной цивилизациях, а также цивилизационной общности Субсахарской Африки и Азиатско-Тихоокеанском регионе как геополитической трансцивилизационной реальности. Рассмотрены их генезис, своеобразные ментально-ценностные основания, связанные с определенными религиозно-культурными формами. Особое внимание уделено соотношению взаимосвязанных и взаимообусловленных тенденций глобализации и регионализации, осуществляющейся преимущественно на цивилизационных основаниях.
21. Цивилизационная структура современного мира : в 3 т. Т. 3. Цивилизации Востока в условиях глобализации; Кн. 2. Китайско-Дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины / Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Д.М. Бондаренко, Л.С. Васильев, А.З. Гончарук; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений НАН Украины. - К.: Наук. думка, 2008. - 639 с. - (Проект "Наук. кн."). - ISBN 978-966-00-07*17-8. - рус.
Внимание уделено процессам бурного роста экономик и трансформации социально-экономических систем ведущих стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, Японии и так называемых восточноазиатских тигров - Южной Кореи, Тайваня, Гонгконга и Сингапура. Внимание уделено выяснению цивилизационно-культурных, духовных оснований стремительного экономического рывка Китая, а в последнее десятилетие и Индии - стран с более чем миллиардным населением каждая, а также Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Определены цивилизационные причины провала экономических реформ в Украине и других государствах на постсоветском пространстве, а также в абсолютном большинстве стран Транссахарской Африки. Описана динамика цивилизационной структуры человечества в условиях глобализации и ее обратной стороны - регионализации, происходящей преимущественно на базе традиционных цивилизационных структур.
22. Цивилизационная структура современного мира : В 3-х т. Т. 2. Макрохристианский мир в эпоху глобализации / Ю.М. Пахомов, Ю.В. Павленко, В.С. Будкин, Н.С. Бондаренко, О.В. Головина, И.Ю. Гузенко, А.З. Гончарук, Р.Н. Джангужин, Е.Э. Каминский, В.П. Кириченко; Ин-т мир. экономики и междунар. отношений НАН Украины. - К.: Наук. думка, 2007. - 691 с. - (Проект "Наук. кн."). - ISBN 978-966-99-0740-X. - рус.
Освещены вопросы генезиса и современных трансформаций Западной, Восточнославянско-Православной и Латиноамериканской цивилизаций, объединяемых в макрохристианскую. Проанализирована Мусульманско-Афразийская цивилизация, в частности, Балканы, Кавказ, Центральная Азия. Рассмотрены структуры современного мира в динамике переходного периода в контексте регионально-цивилизационного структурирования. Определены основные направления трансформации современной цивилизации в их вариативности и региональном своеобразии, раскрыты проблемы и противоречия цивилизационного развития Макрохристианского мира, соотношения взаимосвязанных и взаимообусловленных тенденций глобализации и регионализации, осуществляемых на цивилизационных основаниях.
23. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю.М. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко, В.В. Седнев, С.В. Сиденко, Н.А. Татаренко, А.А. Шморгун; НАН Украины. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - К.: Наук. думка, 2002. - 632 с. - ISBN 966-00-0770-1. - рус.
Освещена проблема становления в современном глобализированном мире основных моделей цивилизационного развития. Рассмотрены актуальные вопросы выбора Украиной пути преодоления ее нынешнего кризисного состояния. Описана цивилизационная структура постсоветского пространства. Проанализированы тенденции синтеза восточных и западных социокультурно-регулятивных принципов в условиях формирования глобальной макроцивилизации, формирование и становление социокультурных оснований и этнотерриториальных структур традиционных цивилизаций Востока и Запада. Изложены социальные аспекты развития современной мировой цивилизации.
24. Пахомов Ю.М. Ціннісні аспекти суверенності України // Стратегія розвитку України. - 2011р. -с.3 - 7 - 0,3др.арк.
25. Пахомов Ю.М. Український ринок до цих пі залишається примітивним та інституціонально недобудованим // Економіст - 2011. - с.5 - 8 - 0,2др.арк.
26. Пахомов Ю.М. Україна в контексті ризиків та можливих імпульсів розвитку країни // К.: Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм - 2011. - с.34 - 42 - 0,6 др.акр.
27. Пахомов Ю.М. Цивилизационная струутра современногомира: ценности и идентичности // Культорологический журна "София" - 2011р. - с.59 - 78 - 0,9 др.арк.
28. Пахомов Ю.М. Сегоня в мире осуждается идеология, провоцирующая финансовые кризисы. - 17 березня 2011р.// Газета "Хрещатик" - №39 (3864) - с.2 - 0,1 др.арк.


2. Гальчинський Анатолій Степанович - доктор економічних наук (1980), заслужений діяч науки і техніки України. Директор Національного інституту стратегічних досліджень (2002-2005), головний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України.

Заслужений діяч науки і техніки України; нагороджений Почесною відзнакою Президента України, орденом "За заслуги" II ст., медаллю А. Макаренка, орденом Бернардо О'Хіггінса (1995, Президентом Чилі); лауреат іменної премії АКБ "INKO" (1995).
Автор та співавтор понад 150 наукових праць, зокрема: "Світова валютна система" (1993), "Становлення суспільства постформаційної цивілізації" (1993), "Основи економічної теорії" (1995, співавтор), "Україна: наука та інноваційний розвиток" (1997, співавтор), "Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі?" (1997), "Теорія грошей" (1996, 1997, 1998), "Обраним шляхом" (1999), "Україна: поступ у майбутнє" (1999).
Володіє англійською мовою.
Основні праці:
1. Базові проблеми становлення середнього класу / А.С. Гальчинський // Економіка і прогнозування. - 2002. - N 2. - С. 76-81. - укp.
2. Віртуальне в економіці / А.С. Гальчинський // Екон. теорія. - 2010. - N 2. - С. 5-15. - укp.
З позицій логіки пізнавального процесу віртуальне в економіці оцінено як не пізнану й інституційно не ідентифіковану реальність, відображення суперечностей між тим, що існує, і тим, що утверджується, між економічною наукою і практикою. Виявлено чинники, які визначають мультиплікацію віртуального в сучасному економічному процесі.
3. Восстановить дееспособность государства / А. Гальчинский // Экономика Украины. - 2000. - N 8. - С. 8-14. - рус.
Обгрунтовано необхідність підвищення дієздатності держави на сучасному етапі. Визначено соціально-економічні та політичні передумови, а також основні напрями вирішення цієї проблеми.
4. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти / А.С. Гальчинський; Ін-т стратег. оцінок. - К.: Либідь, 2006. - 312 с. - ISBN 966-06-0455-6. - укp.
Проаналізовано новітні глобальні трансформації, що визначають складну специфіку сучасної епохи, її функціональну незбалансованість та системну невизначеність. Висвітлено цивілізаційні процеси, тенденції самозаперечення держави-нації, ринкових детермінант, утвердження глобального постформаційного суспільства.
5. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна : Моногр. / Ред.: А.С. Гальчинський; С.В. Льовочкін; В.П. Семиноженко; Нац. ін-т стратег. дослідж.. - К., 2004. - 261 с. - ISBN 966-7983-98-6. - укp.
Висвітлено сучасні проблеми становлення економіки знань в контексті загальних глобалізаційних процесів. Проаналізовано український та міжнародний досвід інноваційної політики та розглянуто питання розробки теоретичних і практичних проблем постіндустріальної трансформації сучасного суспільства. Описано взаємозв'язок основних вимірів глобалізації та соціального, політичного і економічного розвитку глобалізованого світу.
6. Економічна методологія. Логіка оновлення : курс лекцій / А.С. Гальчинський. - К.: АДЕФ-Україна, 2010. - 572 с. - ISBN 978-966-187-034-4. - укp.
Обгрунтовано основні засади економічної методології, логіку її оновлення в контексті сучасних глобальних трансформацій. Визначено методологічні засади новітніх економічних процесів, гуманістичні засади економічних трансформацій. Висвітлено перспективи глобального інформаційно-мережевого суспільства, основи постіндустріалізму, етапи соціалізації капіталізму, механізми самозаперечення ринку. Розкрито основи синергетичної методології економічних досліджень, гетерогенність синергетичної економіки, синергетичні засади економічної глобалізації.
7. Економічна теорія : підруч. для студ. / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко. - К.: Вища шк., 2007. - 503 c. - ISBN 978-966-642-374-3. - укp.
У контексті загальних тенденцій світового економічного розвитку та специфіки трансформаційних процесів, характерних для економіки України, розглянуто предмет, метод, функції й об'єкт економічної теорії. Показано роль політики в економічному житті, викладено основні напрями, пріоритети, методи, важелі економічної політики. Розкрито технологічні засади цивілізаційного процесу. Висвітлено питання ринкової економіки (товарного виробництва, інфраструктури ринку, конкуренції та монополії у ринковій економіці), потреб і виробництва, відносин власності, сутності та функцій грошей, засад підприємництва, національної економіки (національного продукту, фінансової системи), інтернаціоналізації економічних відносин.
8. Європа і США - геополітичне суперництво / А. Гальчинський // Економіка України. - 2003. - N 3. - С. 4-14. - укp.
Розглянуто проблеми геополітичного суперництва Європи і США. Акценти зроблено на унікальності Європейської цивілізації. Обгрунтовано перспективи Європи як лідера світового цивілізаційного процесу та її утвердження як самостійного центру багатополярного світу третього тисячоліття.
9. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. - К.: Знання України, 2002. - 336 с. - Бібліогр.: с. 322-336. - ISBN 966-95920-3-8. - укp.
На підставі теоретико-практичного аналізу десятиріччя проведення українських реформ, а також прогностичної оцінки та визначення стратегічних напрямків розвитку України за умов глобалізації проаналізовано перший етап економічної трансформації країни. Розкрито зміст техно-промислової та інноваційної платформ розвитку національної економіки, наведено моделі реалізації українських реформ другого покоління. Конкретизовано економічну та соціальну стратегію Президента України Л.Д.Кучми. Висвітлено світовий досвід створення нової економіки. Розглянуто проблеми створення загальнонаціональної інно-high-tech мережі (технопарків, інноваційних портів, інно-террів). Проаналізовано особливості політико-адміністративного менеджменту розбудови гуманітарної економіки.
10. Інтеграція кримських татар в Українське суспільство: проблеми і перспективи : аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень / А. Гальчинський, О. Власюк, О. Здірук, В. Крисаченко, Н. Прозорова, М. Степико; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К., 2004. - 40 с. - ISBN 966-554-068-8. - укp.
Висвітлено особливості історії становлення кримськотатарського етносу. Розглянуто питання депортації кримських татар 1944 р. та політико-правові підстави їх повернення в Україну, економічні проблеми інтеграції в українське суспільство. Розкрито етнополітичні аспекти сучасної ідентифікації кримськотатарської спільноти, соціокультурні та конфесійні аспекти облаштування кримських татар. Описано політичні особливості сучасного кримськотатарського руху.
11. Криза і цикли світового розвитку / А.С. Гальчинський. - К., 2009. - 391 с. - ISBN 978-966-187-045-0. - укp.
Проаналізовано кризу 2008 - 2009 рр. у контексті сучасних глобальних цивілізаційних трансформацій. Визначено системні чинники кризи, розкрито її інформативну функцію, конструктивну роль в інноваційному оновленні суспільних процесів і їх інтенсифікації. Увагу приділено новітнім тенденціям, що характеризують циклічність світового розвитку, перспективам соціальних і економічних перетворень.
12. Лібералізм - еволюційні трансформації / А. Гальчинський // Економіка України. - 2010. - N 6. - С. 23-34. - укp.
Обгрунтовано ноогенетичні аспекти сучасного глобально-цивілізаційного процесу, планетарного суспільства, що утверджує свої цінності. Порушено питання про нооекономічні засади, які формуються у структурі економічного простору, про необхідність коригування економічної методології.
13. Методология сложных систем / А. Гальчинский // Экономика Украины. - 2007. - N 8. - С. 4-18. - рус.
Обгрунтовано один із напрямів методологічного оновлення економічної теорії - використання принципів аналізу складних нерівноважних систем. Здійснено аналіз генетики складних систем, визначено специфіку стану біфуркації та хаосу, який притаманний перехідним процесам, проблеми часової асиметрії при вимірі суспільних трансформацій та інших складових методології аналізу складних систем.
14. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення / А. Гальчинський // Економіка України. - 2009. - N 1. - С. 4-18. - укp.
15. Монетарная составляющая стратегии экономического развития / А. Гальчинский // Экономика Украины. - 2002. - N 7. - С. 4-9. - рус.
Проаналізовано грошово-кредитну політику попередніх років, наголошено на її непослідовності. Обгрунтовано механізми стратегії економічного зростання, першоосновою якої є забезпечення стійкої стабільності національної грошової одиниці. Визначено систему монетарних та немонетарних інструментів відповідної стратегії.
16. Особливості та пріоритети боргової політики України : Аналіт. доп. / А.С. Гальчинський, З.С. Варналій, В.Я. Майстришин, Я.В. Белінська, Я.А. Жаліло; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2004. - 103 с. - ISBN 966-554-079-3. - укp.
Розглянуто питання становлення та нормативно-інституційного забезпечення боргової політики України. Проаналізовано сучасний стан і структуру державного боргу країни, визначено його макроекономічний ефект. Викладено засоби підвищення ефективності бюджетних інвестицій.
17. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського / А. Гальчинський // Економіка України. - 2010. - N 5. - С. 16-29. - укp.
Обгрунтовано ноогенетичні аспекти сучасного глобально-цивілізаційного процесу, планетарного суспільства, що утверджує свої цінності. Порушено питання про нооекономічні засади, які формуються у структурі економічного простору, про необхідність коригування економічної методології.
18. Проблемы демократизации экономики / А. Гальчинский // Экономика Украины. - 2005. - N 11. - С. 4-11. - рус.
Обгрунтовується пряма та зворотна залежність між досягненнями економічного розвитку і поглибленням демократизації суспільства. Основна увага приділяється проблемі демократизації відносин власності, а також формуванню відносин партнерства між працею та капіталом.
19. Ренесанс методологічного індивідуалізму / А.С. Гальчинський // Екон. теорія. - 2008. - N 2. - С. 3-21. - укp.
Обгрунтовано необхідність конкретно-історичного підходу до визначення та імплементації принципів методологічного індивідуалізму. Системну єдність світу розглянуто через закономірності креативної діяльності людини. Визначено генетичні засади інституційних формувань та сутнісні характеристики продуктивних сил суспільства. Показано специфіку творчої праці, яка кореспондується із самопізнанням і самоутвердженням власного "Я", відтворенням самого себе, збагаченням особистості.
20. Сложным путем реформ: некоторые итоги и перспективы / А. Гальчинский // Экономика Украины. - 1999. - N 6. - С. 4-12. - рус.
Дається оцінка економічної політики, що здійснювалася в Україні в період з 1994 по 1999 роки. Акцентується увага на якісних перетвореннях економіки за цей період, недоліках, помилках та прорахунках, що мали місце при здійсненні реформ. Визначаються основні напрями подальшого поглиблення курсу реформ, посилення їх соціальної спрямованості, впливу на процеси, що відбуваються в реальній економіці.
21. Стабильность гривни и проблема ее обеспечения / А. Гальчинский // Экономика Украины. - 2004. - N 2. - С. 4-11. - рус.
Розглянуто принципи грошово-кредитної політики, яка здійснювалася Радою НБУ протягом 2000 - 2003 рр., і відповідні параметри на 2004 р. Акцентовано увагу на механізмах забезпечення стабільності гривні та підвищенні дієвості банківської системи, її впливу на реалізацію політики економічного зростання.
22. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України / А. Гальчинський, С. Льовочкін // Економіка України. - 2004. - N 6. - С. 4-11. - укp.
Визначено основні риси утвердження в Україні протягом 2000 - 2004 рр. інвестиційної моделі економічного зростання, обгрунтовано її відповідність завданням реіндустріалізації виробництва. Надано характеристику сучасного періоду економічних трансформацій як періоду завершення індустріального етапу розвитку економіки України та початку її системної трансформації у постіндустріальний процес.
23. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу / А.С. Гальчинський. - К.: Укр. пропілеї, 2001. - 320 с. - Бібліогр.: с. 314-316. - ISBN 966-7015-07-6. - укp.
Висвітлено суспільно-економічні перетворення в Україні за десять років незалежності. Сформовано найважливіші методологічні принципи оцінки результатів системної трансформації та визначення перспектив подальших економічних перетворень, логіки поглиблення реформ. Викладено методологічні аспекти інтеграції. Розкрито основні напрямки соціальної політики. Проаналізовано об'єктивні передумови глобалізації.
24. Теорія грошей : Навч.-метод. посіб. / А. Гальчинський. - 2-ге вид. - К.: Основи, 1998. - 414 с. - ISBN 966-500-020-9. - укp.
Подано систему загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових і валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики. Розглянуто інституційні основи грошових відносин, зокрема, механізм реалізації грошових реформ, питання розвитку міжнародних валютних відносин, валютного регулювання.
25. Теорія грошей : Навч.-метод. посіб. / А. Гальчинський. - 4-е вид., змінене і допов. - К.: Вид-во С.Павличко "ОСНОВИ", 2001. - 412 с. - ISBN 966-500-020-9. - укp.
Викладено систему загальнотеоретичних і прикладних знань у галузі грошових і валютно-фінансових відносин. Висвітлено механізм їх функціонування. Проаналізовано вплив на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.
26. Трансринкові трансформації / А.С. Гальчинський // Екон. теорія. - 2007. - N 1. - С. 3-12. - укp.
Розглянуто одну з базових ознак інформаційного суспільства - його трансринкову трансформацію, тенденцію, яка ще не набула остаточного визначення, проте має враховуватися під час аналізу закономірностей сучасного розвитку.
27. Україна - на перехресті геополітичних інтересів / А.С. Гальчинський. - К.: Знання України, 2002. - 180 с. - ISBN 966-7999-49-1. - укp.
Проаналізовано питання складного комплексу геополітичних інтересів, що формується у зв'язку з проголошенням та реалізацією євроінтеграційної стратегії України. Основну увагу приділено трикутнику інтересів: країни ЄС - США - Росія та місцю у цьому трикутнику України. Висвітлено проблеми внутрішнього розвитку нашої держави.
28. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, М.А. Дудченко, Р.О. Заблоцька, О.К. Єременко, Є.Є. Камінський, В.П. Кириченко. - К.: Либідь, 2002. - 470 с. - ISBN 966-06-0210-3. - укp.
Розкрито проблематику сучасних трансформаційних процесів в українській економіці, її інтегрування у світовий економічний простір. Проаналізовано стан і перспективи модернізації української економіки за умов глобалізації, оцінено природно-ресурсний потенціал економічного зростання. З урахуванням змін у світовій економіці розглянуто нову модель економічного розвитку України. Здійснено грунтовний аналіз передумов, механізмів та економічних векторів участі нашої держави у міжнародних ринках, зокрема, з'ясовано її місце на світовому ринку товарів і послуг, ринку технологій, робочої сили, участі у міжнародних інвестиційних процесах. Досліджено вектори економічного співробітництва України з окремими країнами та економічними угрупованнями з урахуванням геостратегічного становища нашої держави. Охарактеризовано питання функціонування валютно-грошової системи України, основні напрями її взаємодії зі світовими фінансовими ринками, висвітлено місце та роль у сучасному світовому фінансовому середовищі, реалії та перспективи валютної інтеграції за умов фінансової глобалізації, механізми співпраці нашої країни з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.
29. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки - 2004 : Щорічник / Ред.: А.С. Гальчинський; Нац. ін-т стратег. дослідж.. - К., 2004. - 343 с. - укp.
Розглянуто завдання економічного та соціального розвитку України, описано особливості економічного зростання країни у 2003 р. Проаналізовано становлення інвестиційної моделі економічного зростання держави, висвітлено пріоритети її соціальної та внутрішньої політики. Наведено загальні характеристики сучасного стану партійної системи в Україні. Значну увагу приділено проблемам партійної структуризації місцевої влади, регіональної політики, зокрема, зміцнення ресурсного потенціалу регіонів та удосконалення міжбюджетних відносин. Визначено стратегічні напрями зовнішньополітичного розвитку держави.
30. Україна: стратегічні пріоритети: Аналіт. оцінки / Ред.: А.С. Гальчинський; Нац. ін-т стратег. дослідж.. - К., 2003. - 322 с. - ISBN 966-554-056-4. - укp.
Розкрито зовнішньополітичні аспекти стратегічного розвитку України, проаналізовано її внутрішню політику. Описано стратегію економічного та соціального розвитку, зокрема, довгострокового економічного зростання, особливості становлення і розвитку малого підприємництва, подолання диспропорцій у розвитку регіонів, розглянуто питання бюджетної політики, пріоритети соціальної політики. Висвітлено проблеми та перспективи економічного співробітництва України з Російською Федерацією, гармонізації відносин між державою та релігійними організаціями, фінансування науково-технічної діяльності, перспективи розвитку місцевого самоврядування в контексті конституційної реформи.
31. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України : Матеріали наук.-практ. конф. / Ред.: А.С. Гальчинський. - К.: НТУУ "КПІ", 2003. - 433 с. - ISBN 996-96213-3-Х. - укp.
Висвітлено інноваційну стратегію українських реформ. Розглянуто програму діяльності уряду та питання інноваційної політики. Описано науково-технологічний та інноваційний потенціал економічного розвитку України. Проаналізовано формування та реалізацію державної науково-технологічної та інноваційної політики, пріоритети та шляхи забезпечення, розвиток промислового комплексу країни на основі його інноваційної реструктуризації, паливно-енергетичного комплексу шляхом його модернізації. Значну увагу приділено удосконаленню системи освіти як важливому чиннику інноваційного розвитку держави. Розкрито причини гальмування розвитку економіки України. Визначено організаційно-економічні напрями інноваційного переоснащення аграрного виробництва.
32. Экономическая наука: проблемы методологического обновления / А. Гальчинский // Экономика Украины. - 2007. - N 3. - С. 4-13. - рус.
Проаналізовано витоки кризи економічної науки, поставлено проблему її методологічного оновлення. Як один з альтернативних напрямів такого оновлення розглянуто методологію індивідуалізму, обгрунтовано необхідність конструктивного синтезу всьго спектра суспільних наук.
33. Гальчинський А.С. Лібералізм: Уроки для України". Монографія - К.: Либідь. - 2011р. - 288с. - 16,74 др.арк. ISBN 978-966-06-0593-0
34. Гальчинський А.С. За межами капіталізму// Економіка України - №9. - 2011р. - С.4 - 16 - 0,5 др.арк.
35.Гальчинський А.С. Україна - ліберальна перспектива// Стратегія розвитку України. - №1 - 2011р. - С.6 - 12 - 0,6 др.арк.
36.Гальчинський А.С. Гуманізація соціальної сфери// Віче - №11 - 2011р. - С.4 - 18 - 0,8 др.арк.
37.Гальчинський А.С. Уроки грошової реформи// Банківська справа. - №12 - 2011р. - С. 3 - 10 - 0,9 др.арк.


3. Юрій Михайлович Канигін - доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії Наук України, професор Університету сучасних знань Товариства "Знання" України, Член Національної спілки письменників України
Автор книжок "Шлях аріїв", "Віхи священної історії", "Українська мрія", "Сатанизм в ХХ веке", "Роковой ХХ век", "Начало и конец времени".
  Основні публікації:
 • Українська мрія. Канигін Ю. М., Ткачук З. Ю., К.: Лексикон, 1996
 • Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: Роман-есе. - К.: Україна, 1997.
 • Віхи священної історії. К., 1999
 • Пояс мира (Украина -Казахстан: фундамент Евразийского единства) - К. : МАУП, 2001
 • Каныгин Ю. Сатанизм в ХХ веке: Ист.-публицист. исслед. К.: МАУП, 2004
 • Роковой ХХ век. К.: Кобза, 2005
 • Начало и конец времен: Новый взгляд на историю (К., 2005)
 • Последние времена: Новая парадигма истории (К., 2006)
 • Трезубец или крест? (К., 2011)


4. Ільїн Володимир Васильович - доктор філосовських наук, профессор.

Провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Завідувач відділом філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини АПН України. Член видавничої ради "Україна-Польща". Радник президії АПН України. Член "Філософсько-економічного вченого зібрання" економічного факультету Московського державного університету ім.М. В. Ломоносова. Член експертної ради комітету освіти і науки ВР України. Член Вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій на факультеті соціології НТТУ "КПІ". Академік Української Академії Акмеологічних Наук по відділенню "Філософія акмеології" (2009).Академік Академії філософії господарства (Російська Федерація).
Наукові інтереси
Філософія економіки, метафізика економіки, економічна антропологія, раціональне та ірраціональне в розвитку сучасної цивілізації, методологія інноваційного мислення, економіка знань, історія грошей.
Нагороди та відзнаки
Відмінник освіти України.
Золота медаль "Ушинський К.Д." Національної академії педагогічних наук України
2009 р. - нагороджений Почесною грамотою Президента України
Автор понад 450 наукових праць, з них 5 підручників, 12 монографій, 2 навчальних посібників.
  Основні публікації:
 1. Філософія. Нариси з історії філософської думки : Навчальний посібник. - Л., 1977.
 2. Людина і світ : Навчальний посібник. - К., 2003.
 3. Філософія : Підручник. У 2-х т. - К., 2002.
 4. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. - К., 2005.
 5. Філософія: Логос. Софія. Розум. - К., 2007. (у співавторстві)
 6. Філософія: Історія. Суспільство. Освіта. - К., 2011 (у співавторстві)
 7. Монографії:
 8. Український філософський гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального. - Л., 1977.
  Діалог Софії і "Логосу". - К., 2002.
 9. Філософія грошей. - К., 2004.
 10. Філософія багатства: людина в світі грошей. - К., 2005.
 11. Апологія ірраціонального. - К., 2006.
 12. Метафізика економіки К., 2006 (у співавт.).
 13. Фінансова цивілізація. К., 2007.
 14. Власть и деньги. К., 2008.
 15. Інтелектуальна власність: креатини метафізичного пошуку. - К., 2008.(у співавторстві)
 16. Метафизика экономики. - К., М. (Издание второе, дополненное) (в соавторстве).
 17. Философия экономики. - К., М., 2011 (в соавторстве)
Магия денег. - К., 2011.


5. Сіденко Світлана Володимирівна - В 1977 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю економіст, викладач політекономії, референт-перекладач. З 1979 по 1988 р. працювала в Інституті соціальних і економічних зарубіжних країн АН УРСР, а з 1992 по 2011 р. - в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У 1999 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності "світове господарство і міжнародні економічні відносини".

Фахівець з проблем розвитку міжнародної інтеграції, сучасної глобалізації, міжнародної конкурентоспроможності, проблем соціальної політики та розвитку гуманітарного капіталу в умовах глобалізації економіки.
Автор понад 100 наукових публікацій, в т.ч. 2 одноосібних монографій "Соціальний вимір ринкової економіки" (1998) та "Неекономічні чинники світового економічного розвитку" (2011) та співавтор 13 колективних монографій, серед яких: "Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації" (2001), "Цивилизационные модели современности и их исторические корни" (2002), "Философия экономики" (2002), "Цивилизационная структура современного мира" (2006), "Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку" (2006), "Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей" (2007), "Konwergencya modeli ekonomicznych w Polska i Ukraina (2009).
Підготувала понад 100 магістрів та більше 10 кандидатів наук. Член спеціалізованих вчених рад в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України та Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
1. Сиденко С.В. Перспективы включения Китая в глобалную экономическую систему. Успішний Схід в системі планетарної ієрархіє.-Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, К., ІСЕМВ НАНУ, 2008. С.96--04. 0,5д.а.
2. Сіденко С.В. Міграція інтелектуальних ресурсів в умовах формування інформаційного суспільства // Журнал "Зовнішня торгівля: право та економіка", № 2 (37), 2008 р. С.15-24. - 0,8 д.а
3. Сіденко С.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в інформаційному суспільстві. // Збірник наукових праць "Теоретичні та прикладні питання економіки", Київський університет, вип. 19, 2009. - 0,5 д.а.
4. Сіденко С.В. Перспективи адаптації України до умов Європейського Союзу в соціальній сфері // Антологія творчих досягнень, К., ІСЕМВ НАНУ, вип.4, 2008 , с. 52-59. - 0,5 д.а.
5. Сіденко С.В. Неекономічні чинники світового економічного розвитку. - Видавництво "Аврора-Прінт" - с. 264 - 10,7 д.а. - 2011р. ISBN 978-966-423-112-1
6. Сіденко С.В. Модель массового потребления как фактор современного финансово-экономического кризиса.- Збірник наукових праць. , К., ІСЕМВ НАНУ, вип.63, 2009 , с. 52 - 59 - 0,5 д.а.
7. Сіденко С.В. Соціальні пріоритети розвитку нових членів Євросоюзу. - Вісник Тернопільського національного економічного університету, 5-1, 2010, с. 73-81. 0,8 д.а.
8. Сіденко С.В. Становлення інформаційного суспільства і проблема забезпечення конкурентоспроможності економіки.- Міжнародна науково-теоретична конференція "Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн". - ІСЕМВ НАНУ, 24 червня 2010 р.


6. Жангожа Рустен Наїйули - Доктор політичних наук, головний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації ІСЕМВ НАН України.

Наукові дослідження Жангожи Р.Н. зосереджені на питаннях глобалізаційних процесів Центральної Азії, інтеграційних тенденцій в контексті політичних процесів сучасності, геополітичних процесів сучасної цивілізації, а саме в аспекті розробки архітектоніки глобалізаційних процесів.
Жангожа Р.Н. є активним суспільним діячем не лише політичним, а і в галузі історії, культури, а саме він член всесвітньої асоціації письменників (Міжнародний РЕН клуб), член Міжнародного співтовариства союзів письменників, член союзу письменників України, член Союзу художників Казахстану, лауреат "Літературної газети" за 1986 рік, офіційний представник журналу "Центральна Азія і Кавказ", член редколегії журналу "Особистість. Культура. Суспільство" (Росія), член редколегії журналу "Аманат (Казахстан)".
Має більше 200 наукових робіт, з них 7 одноосібних монографій, 40 колективних монографій, 60 статей та значна кількість публікацій в інтернет - виданнях.
Основні роботи:
1. Жангожа Р.Н. Глава "Новые независимые государства Центральной Азии в поисках новой идентичности или кем будет Россия для региона: доброй мачехой или злой соседкой?..". В коллективной монографии "Россия - взгляд со сороны" (на англ.яз.), - Вена. 2010.
2. Жангожа Р.Н. "Экономическое чудо как квази-скачек в развитии. Ж-л Collegium, №18, 2008. - С. 120-128. 0,2 д.а.
3. Жангожа Р.Н. Экспедиция Ясона как перезагрузка цивилизационной матрицы. Пролегомены к исследованию "контактных зон" диалога культур. Ж-л Collegium, №22, 2008. С. 102-109. - 0,4 д.а.
4. Жангожа Р.Н. GUAM and the Trans-Caspian gas transplantation corridor: is it abaut politics or economics? Central Asia and the Caucasus № 3-4 (51-52) 2008. CA&CC. Press Shveden. - P.66-75. -2 д.а.
5. Жангожа Р.Н. Интеграционные процессы в Центральной Азии как геополитический проект будущего региона. Ж-л Украина: подии, факты, комментарии, №9, 2008. - С.34-42. - 0,3 д.а.
6. Жангожа Р.Н. Террор: методология проблемы. Ж-л Персонал, №4, 2008. - 0,2 д.а.


7. Кузнецов Олексій Володимирович - провідний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У 1996 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі". У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему "Англосаксонська модель капіталізму у системі світового господарства". Спеціалізується на системному аналізі динаміки соціально-економічних моделей в умовах порушення глобального міжцивілізаційного балансу. Основні напрями досліджень: фінансово-цивілізаційні інструменти глобального лідерства, ризики європейської валютної інтеграції, альтернативні моделі господарювання на пострадянському просторі. Автор понад восьмидесяти публікацій у наукових та періодичних виданнях. Має трьохрічний досвід роботи в системі Національного банку України та восьмирічний досвід дипломатичної роботи в країнах Західної Європи (Австрія, ФРН, Велика Британія). Член Українського філософсько-економічного наукового товариства.

Вибіркові наукові праці
1. Стабілізація світової валютної системи в контексті теоретичних підходів Дж. М. Кейнса // Вісник Національного банку України. - 2012 . - № 3.- С. 24-29.
2. Становлення японської корпоративної моделі і криза 1980-х // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. - К.: НАУ, 2011. - № 4. Т. 1. - С. 71-78.
3. Особливості розвитку світового господарства в умовах фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2011. - № 1. - С.109-116.
4. Функциональные роли Великобритании и США в процессах глобализации // США-Канада: экономика, политика, культура. - 2011. - № 1. - С. 99 -108.
5. Особливості антикризової програми "Групи двадцяти" // Економіка України. - 2011. - № 1. - С. 70-79.
6. Концептуальні основи англосаксонської моделі капіталізму // Проблеми науки - 2011. - № 2. - С. 40-45.
7. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи // Економічний часопис - XXI. - 2011. - № 3-4. - С. 10-13.
8. Державний сектор як складова ринкових відносин - досвід Великобританії для України // Економіка ринкових відносин. - 2011. - №7. - С. 34-37 .
9. Англосаксонська модель глобального капіталізму. Монографія. - К.: Освіта України, 2010. - 494 с.
10. Посткризове посилення англо-американського глобального лідерства // Економічна теорія. - 2010. - № 4. - С. 74-84.
11. Посткризова трансформація глобального фінансового середовища // Наукові праці НДФІ. - 2010. - № 4. - С. 140-147.
12. Генеза фінансових криз // Вісник Національного банку України. - 2010. - №11. - С. 30-33.
13. Фіскальна криза в Європейському Союзі: уроки Греції для України // Економіка ринкових відносин. - 2010. - №5. - С. 76-81.
14. Економічна безпека України і Росії в загальноєвропейському просторі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2010. - № 2. - С. 110-114.
15. Україна і Росія у контексті європейської економіко-цивілізаційної парадигми // Економічний часопис-XXI. - 2010. - № 7-8. - С.10-13.
16. Аналіз деяких питань реформування МВФ // Банківська справа. - 2010. - № 4 - С. 30-39.
17. Особливості сучасної британської податкової системи // Фінанси України. - 2010. - №4. - C.102-113.
18. Британська енергетична стратегія у контексті економіки змін клімату // Економіка України. - 2010. - №3. - С.53-63.
19. Міжнародна міграція висококваліфікованих фахівців // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. - К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту "НАУ-друк", 2010. - Вип. 1. - С. 43-48.
20. Экономика в условиях отсутствия морали // Философия хозяйства. - 2010. - № 6. - с.56-63.
21. Парадоксы финансового кризиса // Збірник наукових праць. Вип. 63 / Відп. ред. Ю.М.Пахомов / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. - С.85-94.
22. Истинный смысл глобализации: от современности к истокам // Збірник наукових праць. Вип. 61 / Відповідальний редактор В. Є. Новицький / К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. - С.54-74.
23. Протекционизм в Великобритании и США: вызовы старые и новые // Збірник наукових праць. Вип. 60 / Відп. ред. В.Є.Новицький / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. - С.133-149.
24. Участь Великобританії в перерозподілі світових фінансових потоків // Фінанси України. - 2009. - №11. - С.101-111.
25. Лондон - глобальний фінансовий центр // Вісник Національного банку України. - 2009. - №11. - С.51-55.
26. Фіскальні аспекти членства Великобританії у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - Вип. 87. - Ч.II. - К.: Київський університет, 2009. - С.187-195.
27. Інфляційне таргетування як механізм стабілізації цін у Великій Британії // Банківська справа. - 2009. - № 6. - С.40-50.
28. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва у Великій Британії // Банківська справа. - 2009. - №2. - С.71-81.
29. Таргетирование инфляции. Антикризисная мера или инструмент экспансии? // Финансовый директор. - 2009. - №1-2. - С.6-12.
30. Имперский синдром Китая // Збірник наукових праць. Вип. 56 / Відповідальний редактор В.Є.Новицький / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. - С.19-26.
31. Інноваційна політика Великобританії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - Вип. 77. - Ч. І. - К.: Київський університет, 2008. - С. 135-141.
32. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції // Вісник Національного банку України. - 2008. - №10. - С.40-43.
33. Дихотомия ипотечного кризиса // Финансы и кредит. - 2008. - №26. - C.61-68.


8. Татаренко Наталія Олексіївна - професор, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації ІСЕМВ НАН України.

Автор понад 120 наукових праць.
Основні праці:
1. Татаренко Н.О., Корнійчук Л.Я, та ін. Історія економічної думки: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004.
У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських вчених у розвиток економічної науки.
2. Тaтаренко Н.О. Позиціонування України у європейській економіці /У колективній українсько-польській монографії "Конвергенция экономических моделей Польши и Украины". // К.- Краків: 2008. - С. 36-79. - 1,8 д.а.
3. Тaтаренко Н.О. Економічна ідентичність і економічна самодостатність: природні джерела і набутий потенціал /У зб. наук. праць: Міжнародна економіка. Вип. 54. // К.: ІСЕМВ НАН України, 2008. - с. 27-39. - 0,8 д.а.
4. Татаренко Н.О. Сценарії глобалізації: варіативність концепцій і реалії //Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. - Вип. 4. К.: НАУ, 2011. - № 4. - 1,0 др.акр.
5. Татаренко Н.О. Концептуальні виклики стратегії модернізації національної економіки України //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", Київ, 27 квітня 2011 р. К.: НАУ, 2011. - С.3-4 - 0,1 др.арк.


9. Грущинська Н.М. - Кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.02. - світове господарство і міжнародні економічні відносини), доцент.
Старший науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації.
Наукові інтереси: питання глобалізацій них трансформацій, інтеграційних процесів сучасного цивілізаційного розвитку, економічного потенціалу національної економіки в контексті досягнення її конкурентоспроможності.
Основні результати досліджень опубліковані в 100 наукових працях, з них 37 в фахових спеціалізованих виданнях ВАК України, 4 не фахових та 4 зарубіжних виданнях, 2 індивідуальних монографіях, 4 навчальних посібниках, 50 публікаціях за матеріалами конференцій.
Головні праці:
Монографії:
1. Грущинська Н.М.Теоретичні основи європейської економічної інтеграції України. К.: Гарант-сервіс, 2008р. - с.320
2. Грущинська Н.М. Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах глобальних економічних трансформацій. К.: Стилос, 2011. - 346с. ISBN 978-966-2399-05-9
Навчальні посібники:
3. Зовнішньоторговельні операції. Практикум. К.: КСУ, 2006. - 204с
4. Стандартизація, сертифікація та управління якістю// Навчальний посібник. К.: КСУ, 2007. - 261с.
5. Конкуренція в міжнародному бізнесі// Навчальний посібник. К.: НАУ, 2010. - 289 с.
6. Сучасні операції в міжнародній торгівлі// Навчальний посібник. К.: НАУ, 2010. - 2302 с. Гриф МОН N1/11-7262 від 04.08.11


 


ВІДДІЛ АЗІЇ І АФРИКИ


УЖГОРОДСЬКИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ВІДДІЛ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ВІДДІЛ ГЛОБАЛЬНИХ СИСТЕМ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ


ВІДДІЛ ГЛОБАЛІСТИКИ, ГЕОПОЛІТИКИ ТА ГЕОЕКОНОМІКИ

ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ



ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН


 
Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ. Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ.




META - Украина. Украинская поисковая система Украинский портАл Rambler's Top100